The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.
Trả lời: Trong hơn 40 năm phát triển, ASEAN đã có nhiều biện pháp và sáng kiến nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi trường thế giới và khu vực Xem chi tiết
Trả lời: ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Xem chi tiết
Trả lời: Các ủy ban của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết

Protocol Amending the Revised Memorandum of Understanding on the Establishment of the ASEAN Foundation

The Government of Brunei Darussalam
The Government of the Kingdom of Cambodia
The Government of the Republic of Indonesia
The Government of the Lao Peoples’ Democratic Republic
The Government of Malaysia
The Government of the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Philippines
The Government of the Republic of Singapore
The Government of the Kingdom of Thailand
The Government of the Socialist Republic of Viet Nam
 
Thereafter collectively referred to as “ASEAN Member States” or singularly as “Member State”
 
Taking into account the entry into force of the ASEAN Charter,
 
Pursuant to Article 15 of the ASEAN Charter, and
 
Taking into account Article XV of the Revised Memorandum of Understanding on the Establishment of the ASEAN Foundation (hereinafter referred to as “the Revised MOU”) signed on 25 July 2000, in Bangkok, Kingdom of Thailand.
 
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
 
Article 1
 
Paragraph 1 of Article IV of the Revised MOU shall be amended to read as follows:
 
“The Foundation shall support ASEAN’s community building efforts by promoting greater awareness of the ASEAN identity, human resources development, people-to-people interaction, and close collaboration among the business sector, civil society, academia, and other stakeholders in ASEAN”.
 
Article 2
 
Article VIII of the Revised MOU shall be amended to read as follows:
 
“The organisation of the Foundation shall consist of a Board of Trustees, Executive Director and the staff of the ASEAN Foundation.
 
Article 3
 
1. Paragraph 1 of Article IX of the Revised MOU shall be amended to read as follows:
 
“The Board of Trustees, hereinafter referred to as “the Board”, shall consist of:
 
a. the Permanent Representatives to ASEAN or any other representative appointed by the respective ASEAN Member States;
 
b. the Secretary-General of ASEAN as an ex-officio member; and
 
c. the Executive Director as an ex-officio member.”
 
2. Paragraph 4 of Article IX of the Revised MOU shall be amended to read as follows:
 
“The Board shall:
 
a. set the Foundation’s programme in accordance with ASEAN’s community building efforts as well as ASEAN’s overall objectives;
 
b. formulate the guidelines and procedures for the award of scholarships / fellowships and other activities of the Foundation;
 
c. have overall responsibility for the Fund of the Foundation and shall be responsible for the formulation of policy for the procurement and the utilisation of the Fund of the Foundation;
 
d. approve projects seeking support from the Fund of the Foundation;
 
e. approve the annual operational budget for the Foundation;
 
f. perform such other functions as may be necessary to carry out the objectives of the Foundation; and
 
g. meet at least once a year.”
 
3. Paragraph 5 of Article IX of the Revised MOU shall be deleted.
 
4. Paragraph 6 of Article IX of the Revised MOU shall be re-numbered as paragraph 5, and shall be amended to read as follows:
 
“The Board shall consider the Executive Director’s report before it is submitted to the ASEAN Summit through the ASEAN Coordinating Council in accordance with Article 15 (2) of the ASEAN Charter.”
 
Article 4
 
Article XI of the Revised MOU shall be deleted.
 
Article 5
 
Article XIV of the Revised MOU shall be re-numbered as Article XI, and shall be amended to read as follows:
 
“1. The Foundation shall support the Secretary-General of ASEAN and collaborate with the relevant ASEAN bodies to help achieve the Foundation’s objectives in accordance with ASEAN’s priorities.
 
2. The Foundation shall coordinate and collaborate with the ASEAN Secretariat.”
 
Article 6
 
This Protocol, and the amendments to the Revised MOU made thereunder, shall enter into force upon signature by all ASEAN Member States.
 
IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.
 
Done
in Jakarta, Indonesia on 2 October in the year 2015 in a single copy in English Language.
 
For the Government of Brunei Darussalam
EMALEEN ABDUL RAHMAN TEO
Permanent Representative of Brunei Darussalam to ASEAN
 
For the Government of the Kingdom of Cambodia
NORNG SAKAL
Permanent Representative of the Kingdom of Cambodia to ASEAN
 
For the Government of the Republic of Indonesia
RAHMAT PRAMONO
Permanent Representative of Republic of Indonesia
 
For the Government of the Lao Peoples’ Democratic Republic
LATSAMY KEOMANY
Permanent Representative of Lao PDR to ASEAN
 
For the Government of Malaysia
DATO’ HASNUDIN HAMZAH
Permanent Representative of Malaysia to ASEAN
 
For the Government of the Republic of the Union of Myanmar
MIN LWIN
Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to ASEAN
 
For the Government of the Republic of the Philippines
ELIZABETH P. BUENSUCESO
Permanent Representative of the Republic of the Philippines to ASEAN
 
For the Government of the Republic of Singapore
TAN HUNG SENG
Permanent Representative of the Republic of Singapore to ASEAN
 
For the Government of the Kingdom of Thailand
CHOMBHALA CHAREONYING
Permanent Representative of the Kingdom of Thailand to ASEAN
 
For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam
NGUYEN HOANH NAM
Permanent Representative of the Socialist Republic of Viet Nam to ASEAN

Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ sửa đổi về thành lập Quỹ ASEAN

Chính phủ nước Brunei Darussalam
 
Chính phủ Vương quốc Campuchia
 
Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia
 
Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 
Chính phủ Malaysia
 
Chính phủ Cộng hòa Liên bang Myanmar
 
Chính phủ nước Cộng hòa Philippines
 
Chính phủ nước Cộng hòa Singapore      
 
Thay mặt Vương quốc Thái Lan  
 
Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 
Sau đây gọi chung là “Quốc gia thành viên ASEAN” hoặc gọi riêng là “Quốc gia thành viên”
 
Căn cứ hiệu lực của Hiến chương ASEAN,
 
Căn cứ Điều 15 Hiến chương ASEAN, và
 
Căn cứ  Điều 15 Bản ghi nhớ sửa đổi về thành lập Quỹ ASEAN (sau đây gọi là “Bản ghi nhớ sửa đổi”) ký ngày 25 tháng 7 năm 2000, ở Bangkok, Vương quốc Thái Lan.
 
Đã thoả thuận như sau:
 
Điều 1
 
Khoản 1 Điều 4 của Bản ghi nhớ sửa đổi được sửa đổi như sau:
 
“Quỹ ASEAN sẽ hỗ trợ những nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN bằng cách nâng cao nhận thức về bản sắc ASEAN, phát triển nguồn nhân lực, mối quan hệ giữa người với người và hợp tác chặt chẽ những các ngành kinh tế, xã hội dân sự, học thuật, và những yếu tố liên quan khác trong ASEAN”.
 
Điều 2
 
Điều 8 của Bản ghi nhớ sửa đổi được sửa đổi như sau:
 
"Tổ chức Quỹ ASEAN gồm một Ban quản trị, Giám đốc điều hành và các nhân viên.
 
Điều 3
 
1. Khoản 1 Điều 94 của Bản ghi nhớ sửa đổi được sửa đổi như sau:
 
“ Ban quản trị, sau đây gọi là “Ban”, bao gồm:
 
a. Những đại diện thường trực của ASEAN hoặc những người đại diện khác do các Quốc gia thành viên ASEAN bổ nhiệm;
 
b. Tổng thư ký ASEAN là thành viên đương nhiên; và
 
c. Giám đốc điều hành là thành viên đương nhiên.”
 
2. Khoản 4 Điều 9 của Bản ghi nhớ sửa đổi được sửa đổi như sau:
 
“Ban quản trị phải:
 
a. lập chương trình Quỹ ASEAN phù hợp với nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN cũng như mục tiêu chung của ASEAN;
 
b. xây dựng hướng dẫn và thủ tục trao học bổng và những hoạt động khác của Quỹ tài trợ;
 
c. chịu trách nhiệm chung đối với Quỹ và xây dựng chính sách mua sắm và sử dụng Quỹ;
 
d. chấp thuận những dự án hỗ trợ Quỹ;
 
e. chấp thuận ngân sách hoạt động hàng năm của Quỹ;
 
f. thực hiện các chức năng cần thiết khác để thực hiện mục tiêu của Quỹ; và
 
g. tổ chức các cuộc họp thường niên.”
 
3. Khoản 5 Điều 9 của Bản ghi nhớ sửa đổi bị hủy bỏ.
 
4. Khoản 6 Điều9 của Bản ghi nhớ sửa đổi được đánh số lại thành Khoản 5 và được sửa đổi như sau:
 
“Ban quản trị xem xét báo cáo của Giám đốc điều hành trước khi gửi cho Hội nghị cấp cao ASEAN thông qua Hội đồng điều phối ASEAN phù hợp với Điều 15(2) của Hiến chương ASEAN.”
 
Điều 4
 
Điều 11 của Bản ghi nhớ sửa đổi bị hủy bỏ.
 
Điều 5
 
Điều 14 của Bản ghi nhớ sửa đổi được đánh số lại thành Điều 11 và được sửa đổi như sau:
 
“1. Quỹ sẽ hỗ trợ cho Tổng thư ký ASEAN và cộng tác với những cơ quan ASEAN liên quan nhằm đạt mục tiêu của Quỹ theo thứ tự ưu tiên của ASEAN.
 
2. Quỹ phải hợp tác với Ban thư ký ASEAN.”
 
Điều 6
 
Nghị định thư này và những sửa đổi của Bản ghi nhớ sửa đổi trên đây có hiệu lực vào ngày ký của các Quốc gia thành viên ASEAN.
 
ĐỂ LÀM BẰNG, những người có chữ ký dưới đây, được các Chính phủ liên quan ủy quyền đầy đủ, đã ký Hiệp định này.
 
Làm tại Jakarta, Indonesia vào ngày 2 tháng 10 năm 2015 với một bản tiếng Anh duy nhất.
 
Thay mặt Chính phủ nước Brunei Darussalam
EMALEEN ABDUL RAHMAN TEO
Đại diện thường trực Brunei Darussalam tại ASEAN
 
Thay mặt Chính phủ Vương quốc Campuchia
NORNG SAKAL
Đại diện thường trực Vương quốc Cam-pu-chia tại ASEAN 
 
Thay mặt Chính phủ Cộng hòa Indonesia
RAHMAT PRAMONO
Đại diện thường trực Cộng hòa Indonesia
 
Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
LATSAMY KEOMANY
Đại diện thường trực Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại ASEAN
 
Thay mặt Chính phủ Malaysia
DATO’ HASNUDIN HAMZAH
Đại diện thường trực Malaysia tại ASEAN
 
Thay mặt Chính phủ Cộng hòa Liên bang Myanmar
MIN LWIN
Đại diện thường trực Cộng hòa Liên bang Myanmar tại ASEAN
 
Thay mặt Chính phủ Cộng hòa Philippines
ELIZABETH P. BUENSUCESO
Đại diện thường trực Cộng hòa Philippines tại ASEAN
 
Thay mặt nước Cộng hòa Singapore
TAN HUNG SENG
Đại diện thường trực Cộng hòa Singapore tại ASEAN
 
Thay mặt Vương quốc Thái Lan
CHOMBHALA CHAREONYING
Đại diện thường trực Vương quốc Thái Lan tại ASEAN
 
Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
NGUYEN HOANH NAM
Đại diện thường trực Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại ASEAN
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.


Bản quyền ©2016 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

• 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

 

• Hotline: (08) 39 30 32 79 (6 lines)

 

• Fax: (08) 39 30 30 09

 

• Email: info@ThuVienPhapLuat.vn