The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.
Trả lời: Trong hơn 40 năm phát triển, ASEAN đã có nhiều biện pháp và sáng kiến nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi trường thế giới và khu vực Xem chi tiết
Trả lời: ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Xem chi tiết
Trả lời: Các ủy ban của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết

Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia

Brunei Darussalam
The Kingdom of Cambodia
The Republic of Indonesia
The Lao People's Democratic Republic
Malaysia
The Union of Myanmar
The Republic of the Philippines
The Republic of Singapore
The Kingdom of Thailand
The Socialist Republic of Viet Nam
The Commonwealth of Australia
The People's Republic of Bangladesh
The People's Republic of China
The Democratic People’s Republic of Korea
The French Republic
The Republic of India
Japan
Mongolia
New Zealand
The Islamic Republic of Pakistan
Papua New Guinea
The Republic of Korea
The Russian Federation
The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
The Democratic Republic of Timor-Leste
The Republic of Turkey
The United States of America
 
Hereinafter referred to as the High Contracting Parties:
 
DESIRING to ensure that there is appropriate enhancement of cooperation with all peace-loving nations both within and outside Southeast Asia, in particular, neighbouring States of the Southeast Asian region, as well as with regional organisations whose members are only sovereign States;
 
CONSIDERING Paragraph 5 of the preamble of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, done at Denpasar, Bali, on 24 February 1976 (hereinafter referred to as the Treaty of Amity) which refers to the need for cooperation with all peace-loving nations, both within and outside Southeast Asia, in the furtherance of world peace, stability and harmony;
 
HEREBY AGREE TO THE FOLLOWING:
 
ARTICLE 1
 
Article 18, Paragraph 3, of the Treaty of Amity shall be amended to read as follows:
 
"This Treaty shall be open for accession by States outside Southeast Asia and regional organisations whose members are only sovereign States subject to the consent of all the States in Southeast Asia, namely, Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam."
 
ARTICLE 2
Article 14, Paragraph 2, of the Treaty of Amity shall be amended to read as follows:
 
“However, this article shall apply to any of the High Contracting Parties outside Southeast Asia only in cases where that High Contracting Party is directly involved in the dispute to be settled through the regional processes."
 
ARTICLE 3

This Protocol shall be subject to ratification and shall come into force on the date the last instrument of ratification of the High Contracting Parties is deposited.
 
DONE at Hanoi, Viet Nam, on the Twenty-Third Day of July in the Year Two Thousand and Ten, in a single copy in the English language.
 
For Brunei Darussalam:
MOHAMED BOLKIAH
Minister of Foreign Affairs and Trade
 
For the Kingdom of Cambodia:
HOR NAMHONG
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation
 
For the Republic of Indonesia:
DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA
Minister for Foreign Affairs
 
For the Lao People’s Democratic Republic:
DR. THONGLOUN SISOULITH
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
 
For Malaysia:
DATO’ SRI ANIFAH AMAN
Minister of Foreign Affairs of Malaysia
 
For the Union of Myanmar:
NYAN WIN
Minister for Foreign Affairs
 
For the Republic of the Philippines:
ERLINDA F. BASILIO
Undersecretary of Foreign Affairs
 
For the Republic of Singapore:
GEORGE YONG-BOON YEO
Minister for Foreign Affairs
 
For the Kingdom of Thailand:
KASIT PIROMYA
Minister for Foreign Affairs
 
For the Socialist Republic of Viet Nam:
DR. PHAM GIA KHIEM
Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs
 
For the Commonwealth of Australia:
GILLIAN BIRD
Ambassador to ASEAN
 
For the People’s Republic of Bangladesh:
DIPU MONI NAWAZ
Minister of Foreign Affairs
 
For the People’s Republic of China:
YANG JIECHI
Minister of Foreign Affairs
 
For the Democratic People’s Republic of Korea:
PAK UI-CHUN
Minister of Foreign Affairs
 
For the French Republic:
JEAN-FRANÇOIS GIRAULT
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Viet Nam
 
For the Republic of India:
PRENEET KAUR
Minister of State for External Affairs
 
For Japan:
KATSUYA OKADA
Minister for Foreign Affairs
 
For Mongolia:
ZANDANSHATAR GOMBOJAV
Minister for Foreign Affairs and Trade
 
For New Zealand:
MURRAY McCULLY
Minister for Foreign Affairs
 
For the Islamic Republic of Pakistan:
MAKHDOOM SHAH MAHMOOD QURHSHI
Minister of Foreign Affairs
 
For Papua New Guinea:
CHRISTOPHER S. MERO
Special Envoy of the Minister for Foreign Affairs, Trade and Immigration
 
For the Republic of Korea:
YU MYUNG-HWAN
Minister of Foreign Affairs and Trade
 
For the Russian Federation:
SERGEY LAVROV
Minister of Foreign Affairs
 
For the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka:
GITANJANA GUNAWARDENA
Deputy Minister of External Affairs
 
For the Democratic Republic of Timor-Leste:
ZACARIAS ALBANO DA COSTA
Minister for Foreign Affairs
 
For the Republic of Turkey:
AHMET DAVUTOĞLU
Minister of Foreign Affairs
 
For the United States of America:
HILLARY RODHAM CLINTON
Secretary of State

Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á

Brunei Darussalam
Vương quốc Campuchia
Cộng hòa Indonesia
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Malaysia
Liên bang Myanmar
Cộng hòa Philippines
Cộng hòa Singapore
Vương quốc Thái Lan
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Khối thịnh vượng chung Úc
Cộng hòa Nhân dân Bangladesh
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Cộng hòa Pháp
Cộng hòa Ấn Độ
Nhật Bản
Mongolia
New Zealand
Cộng hòa Hồi giáo Pakistan
Papua New Guinea
Cộng hòa Hàn Quốc
Liên bang Nga
Cộng hòa Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Sri Lanka
Cộng hòa Dân chủ Đông Timor
Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
 
Sau đây gọi là các Bên tham gia Hiệp ước:
 
Mong muốn tăng cường hợp tác với các dân tộc yêu hòa bình, cả trong và ngoài Đông Nam Á, các Quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á cũng như các tổ chức khu vực mà thành viên là các Quốc gia có chủ quyền;
 
Xem xét Khoản 5 Phần mở đầu của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á, làm tại Denpasar, Bali, ngày 24 tháng 2 năm 1976 (sau đây gọi là Hiệp ước thân thiện), nhắc đến mong muốn hợp tác với các dân tộc yêu hòa bình, cả trong và ngoài Đông Nam Á, nhằm tăng cường hòa bình, ổn định và hòa hợp trên thế giới.
 
Đã thỏa thuận những điều sau:
 
Điều 1
 
Khoản 3 Điều 18 của Hiệp ước thân thiện được sửa đổi như sau:
 
Các Quốc gia ngoài Đông Nam Á và các tổ chức khu vực mà thành viên là các Quốc gia có chủ quyền cũng có thể tham gia Hiệp ước này với sự đồng ý của tất cả các Quốc gia đã ký Hiệp ước này, bao gồm Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Malaysia, Liên bang Myanmar, Cộng hòa Philippines, Cộng hòa Singapore, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”
 
Điều 2

Khoản 2 Điều 14 của Hiệp ước thân thiện được sửa đổi như sau:
 
Tuy nhiên Điều này sẽ chỉ áp dụng đối với bất kỳ Quốc gia tham gia Hiệp ước nào ngoài khu vực Đông Nam Á trong trường hợp Quốc gia tham gia Hiệp ước đó liên quan trực tiếp đến xung đột mà sẽ được giải quyết bằng tiến trình khu vực.”
 
Điều 3

Nghị định thư này phải được phê chuẩn và có hiệu lực vào ngày các Bên tham gia Hiệp ước nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn cuối cùng.
 
Làm tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 23 tháng 7 năm 2010 với một bản Tiếng Anh duy nhất.
 
Thay mặt Brunei Darussalam
MOHAMED BOLKIAH
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại
 
Thay mặt Vương quốc Campuchia
HOR NAMHONG
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế
 
Thay mặt Cộng hòa Indonesia  
MARTY M. NATALEGAWA
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
THONGLOUN SISOULITH
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Malaysia
DATO’ SRI ANIFAH AMAN
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Liên bang Myanmar
NYAN WIN
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Cộng hòa Philippines
ERLINDA F. BASILIO
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Cộng hòa Singapore
GEORGE YONG-BOON YEO
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Vương quốc Thái Lan
KASIT PIROMYA
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
PHAM GIA KHIEM
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Khối thịnh vượng chung Úc
GILLIAN BIRD
Đại sứ ASEAN
 
Thay mặt Cộng hòa Nhân dân Bangladesh
DIPU MONI NAWAZ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
YANG JIECHI
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
PAK UI-CHUN
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Cộng hòa Pháp
JEAN-FRANÇOIS GIRAULT
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam
 
Thay mặt Cộng hòa Ấn Độ
PRENEET KAUR
Bộ trưởng Ngoại giao
 
Thay mặt Nhật Bản
KATSUYA OKADA
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Mongolia
ZANDANSHATAR GOMBOJAV
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại
 
Thay mặt New Zealand
MURRAY McCULLY
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Cộng hòa Hồi giáo Pakistan
MAKHDOOM SHAH MAHMOOD QURHSHI
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Papua New Guinea
CHRISTOPHER S. MERO
Đặc phái viên của Bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại và Xuất nhập cảnh
 
Thay mặt Cộng hòa Hàn Quốc
YU MYUNG-HWAN
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại
 
Thay mặt Liên bang Nga
SERGEY LAVROV
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Cộng hòa Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Xri-lan-ca
GITANJANA GUNAWARDENA
Thứ trưởng Ngoại giao
 
Thay mặt Cộng hòa Dân chủ Đông Timor
ZACARIAS ALBANO DA COSTA
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
AHMET DAVUTOĞLU
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 
Thay mặt Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
HILLARY RODHAM CLINTON
Ngoại trưởng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.


Bản quyền ©2016 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

• 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

 

• Hotline: (08) 39 30 32 79 (6 lines)

 

• Fax: (08) 39 30 30 09

 

• Email: info@ThuVienPhapLuat.vn