The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.
Trả lời: Trong hơn 40 năm phát triển, ASEAN đã có nhiều biện pháp và sáng kiến nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi trường thế giới và khu vực Xem chi tiết
Trả lời: ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Xem chi tiết
Trả lời: Các ủy ban của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết

Kuala Lumpur Declaration on Ageing - Empowering Older Persons in ASEAN

Nội dung văn kiện đang được cập nhật.

Tuyên bố Kua-la Lum-pơ về già hóa

"Tăng cường quyền năng cho người cao tuổi trong ASEAN"
 
Chúng tôi, những người đứng đầu Nhà nước / Chính phủ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (sau đây gọi tắt là "ASEAN"), cụ thể bao gồm Bru-nây, Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Ma-lay-xia, Cộng hoà Liên bang My-an-ma, Cộng hoà Phi-líp-pin, Cộng hoà Xinh-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 tại Ma-lay-xia;
 
TÁI KHẲNG ĐỊNH cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, bền vững, tự cường và năng động;
 
ĐỊNH HƯỚNG BỞI Hiến chương ASEAN đã nêu rõ mục đích của ASEAN trong việc tăng cường phúc lợi và sinh kế của người dân các nước ASEAN bằng cách tạo điều kiện để họ tiếp cận bình đẳng với các cơ hội phát triển con người, an sinh xã hội và công bằng;
 
LƯU TÂM rằng số người già từ 60 tuổi trở lên ở ASEAN dự kiến ​​sẽ tăng từ 59,5 triệu người trong 2015 lên 127 triệu người vào năm 2035. Điều đótạo ra những cơ hội và thách thức to lớn, dẫn đến tác động sâu sắc trong xã hội của chúng ta;
 
NHẮC LẠI hai Đại hội đồngthế giới về già hóa vào năm 1982 và 2002, Đại hội đồng Y tế thế giới 58.16 về Tăng cường tuổi già năng động và khỏe mạnh (2005), cũng như các cuộc họp khu vực tái khẳng định việc thông qua Kế hoạch hành động quốc tế Vienna về người cao tuổi (1982), các nguyên tắc của Liên hợp quốc về người cao tuổi (1991), Kế hoạch hành động Ma-cao về già hóa ở Châu Á và Thái Bình Dương (1999), Kế hoạch hành động quốc tế Madrid về già hóa (2002) và Chiến lược thực hiện khu vực Thượng Hải về già hóa (2002); Công ước của ILO về chống phân biệt đối xử trong lao động - việc làm (Công ước 111, ILO, 1958) và Khuyến nghị về Chấm dứt việc làm, 1982 (ILO, 166).
 
NHẮC LẠI các cam kết chung của ASEAN trong Tuyên bố Bali về Cộng đồng ASEAN trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu (Bali Concord III); Tuyên bố Bru-nây về Tăng cường thể chế gia đình: Chăm sóc cho người cao tuổi (năm 2010); Tuyên bố Bali về tăng cường vai trò và sự tham gia của người khuyết tật trong cộng đồng ASEAN (2011); Tuyên bố Nhân quyền ASEAN (2012); Tuyên ngôn về Thập kỷ ASEAN của Người khuyết tật 2011-2020: Hướng tới xã hội hòa nhập; Tuyên bố chung ASEAN và Lộ trình xây dựng về các thành tựu của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong ASEAN (2009); Tuyên bố ASEAN về Tăng cường an sinh xã hội (2013), cũng như các chương trình làm việc của các cơ quan chuyên ngành có liên quan của ASEAN;
 
NHẬN THỨC các cam kết của các quốc gia thành viên ASEAN với bản Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD) và các văn kiện quốc tế liên quan khác mà các nước thành viên ASEAN là thành viên tham gia;
 
THỪA NHẬN rằng sự gia tăng tỷ lệ người cao tuổi sẽ đòi hỏi cần điều chỉnh các hệ thống chăm sóc y tế và hỗ trợ xã hội nhằm đáp ứng với thách thức nổi lên này.
 
NHẬN THỨC rằng việc thúc đẩy tuổi già năng động, khỏe mạnh, có ích trong một môi trường thuận lợi và hỗ trợ là chìa khóa cho sự hạnh phúc của những người cao tuổi cũng như các thành viên của gia đình, cộng đồng và xã hội với vai trò, trách nhiệm với bản thân, người khác và các quốc gia.
 
CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT:
 
THÚC ĐẨY các hành động cụ thể sau đây hướng tới việc tăng cường quyền năng cho người cao tuổi là chủ thể của các chính sách và chương trình quốc gia của các nước thành viên ASEAN:
 
1. Thúc đẩy một phương pháp tiếp cận chia sẻ trách nhiệm nhằm chuẩn bị cho quá trình già hóakhỏe mạnh, năng động và có íchbằng cách hỗ trợ cho các gia đình, người chăm sóc/nhân viên chăm sóc và tăng cường vai trò của cộng đồng trong việc chăm sóc cho người cao tuổi;
 
2.Thúc đẩy sự đoàn kết liên thế hệ hướng tới một xã hội cho mọi độ tuổi bằng cách nâng cao nhận thức về quyền, những vấn đề và thách thức của người cao tuổi và sự già hóa;
 
3. Tăng cường phương pháp tiếp cận dựa trên quyền/nhu cầu và vòng đời,xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử do vấn đề tuổi cao và giới thông qua việc tiếp cận bình đẳng của người cao tuổi với các dịch vụ công, thu nhập, các dịch vụ chăm sóc y tế và thông tin cũng như các biện pháp phòng, chống, bảo vệ pháp lý và hệ  thống hỗ trợ hiệu quả;
 
4. Lồng ghép các vấn đề về dân số cao tuổi trong các chính sách công, chương trình và kế hoạch phát triển quốc gia, trong đó có thể bao gồm việc linh hoạt đối với tuổi nghỉ hưu và các chính sách việc làm;
 
5. Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và chuyên gia trong lĩnh vực lão khoa, nghiên cứu về già hóa và lực lượng chuyên gia, phụ tá chuyên gia có liên quan, bao gồm các cán bộ chăm sóc nhằm đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ y tế, xã hội hiện tại và trong tương lai cho người cao tuổi;
 
6. Thúc đẩy việc xây dựng thông tin đáng tin cậy, dữ liệu dựa trên bằng chứng và phân tích giới về già hóa, bao gồm thúc đẩy năng lực giải quyết vấn đề/thu hẹp khoảng cách trong chính sách, nghiên cứu và thực hành.
 
7. Nâng cao năng lực của các ban, ngành,cơ quan Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, bao gồm các tổ chức phúc lợi xã hội tự nguyện, cộng đồng và các bên có liên quan, để phối hợp tốt hơn và hiệu quả trong việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cho người cao tuổi ở cấp địa phương, quốc gia và khu vực;
 
8. Khuyến khích việc xây dựng các hiệp hội của người cao tuổi và các hình thức mạng lưới khác, bao gồm câu lạc bộ người cao tuổi và mạng lưới tình nguyện viên ở các nước ASEAN bằng cách nâng cao năng lực cho họ, cung cấp cho họ nền tảng đối thoại với Chính phủ về vấn đề người cao tuổi;
 
10. Thúc đẩy các cộng đồng/thành phố thân thiện với người cao tuổi trong khu vực thông qua các hệ thống cơ sở hạ tầng bền vững và có thể tiếp cận;
 
11. Xây dựng và củng cố mạng lưới, quan hệ đối tác trong nước và giữa các nước thành viên ASEAN cũng như với các đối tác đối thoại, đối tác phát triển, bao gồm các cơ quan của Liên hợp quốc, tổ chức chính trị - xã hội, khu vực tư nhân và các bên liên quan trong việc hỗ trợ, cung cấp đủ nguồn lực và thực hiện hiệu quả các cam kết được phản ánh trong Tuyên bố này.
 
GIAO CHO Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD), với sự hỗ trợ của Hội nghị quan chức cấp cao về phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMSWD), hợp tác và phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm tạo ra một cơ chế phối hợp liên ngành trong việc tăng cường quyền năng của người cao tuổi và xây dựng kế hoạch hành động khu vực thực hiện Tuyên bố này.
 
Được thông qua tại Kua-la Lum-pơ, Ma-lay-xia, ngày…. tháng 11 năm 2015, với một bản gốc duy nhất, bằng tiếng Anh.
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.


Bản quyền ©2016 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

• 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

 

• Hotline: (08) 39 30 32 79 (6 lines)

 

• Fax: (08) 39 30 30 09

 

• Email: info@ThuVienPhapLuat.vn