The web site doesn't contain any content. Sign in to CMS Desk and edit the content.
Trả lời: Trong hơn 40 năm phát triển, ASEAN đã có nhiều biện pháp và sáng kiến nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi trường thế giới và khu vực Xem chi tiết
Trả lời: ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Xem chi tiết
Trả lời: Các ủy ban của ASEAN bao gồm... Xem chi tiết

ASEAN Joint Statement on Climate Change

Nội dung văn kiện đang được cập nhật.

Tuyên bố chung ASEAN về biến đổi khí hậu

GỬI ĐẾN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 21 CÁC BÊN CỦA CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(COP21)
 
CHÚNG TÔI, Người đứng đầu Chính phủ/Nhà nước Brunei Darussalam, Vương quốc Cambodia, Cộng hòa Indonesia, CHDCND Lào, Malaysia, CHLB Myanmar,  CH Philippines, CH Singapore, Vương quốc Thái Lan, và CHXHCN Việt Nam, các nước thành viên của ASEAN, nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27;
 
NHẮC LẠI cam kết của chúng tôi tại Tuyên bố Nay Pyi Taw về Công nhận Cộng đồng ASEAN đến năm 2015 (2014); Tuyên bố chung của các Lãnh đạo ASEAN về Biến đổi khí hậu tại Hội nghị các bên (COP) lần thứ 20 của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Phiên họp lần thứ 10 của COP giữa các Bên của Nghị định thư Kyoto (CMP) (2014); Tuyên bố của các Lãnh đạo ASEAN tại COP17 của UNFCCC và CMP7 (2011); Tuyên bố của các Lãnh đạo ASEAN về Hành động chung ứng phó với Biến đổi khí hậu (2010); Tuyên bố chung của các Lãnh đạo ASEAN về Biến đổi khí hậu tại COP15 của UNFCCC và CMP5 (2009); Tuyên ngôn ASEAN về COP13 của UNFCCC và CMP3 (2007); và Tuyên ngôn của ASEAN về Bền vững Môi trường (2007);
 
HẾT SỨC QUAN NGẠI rằng biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những tổn thất và thiệt hại to lớn tại khu vực ASEAN, tác động không cân xứng đến các quốc gia đang phát triển, và ảnh hưởng xấu đến nông nghiệp, năng lượng và sinh kế;
 
TÁI KHẲNG ĐỊNH sự ủng hộ của chúng tôi đối với UNFCCC và các nguyên tắc và điều khoản của Công ước, coi đây là phương thức hợp tác quốc tế chính để triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững nhằm đạt đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo trong khu vực ASEAN;
 
TIẾP TỤC TÁI KHẲNG ĐỊNH nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt và vai trò trọng tâm của nguyên tắc này trong Thỏa thuận 2015 như đã được phê duyệt tại Hội nghị các bên (COP) lần thứ 20 của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) diễn ra tại Lima, Peru năm 2014;
 
KHẨN THIẾT NHẤN MẠNH nhu cầu tăng cường các nỗ lực thích ứng và giảm nhẹ theo các kết quả nghiên cứu của Báo cáo Đánh giá Lần thứ 5 (AR5) của Ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC);
 
THỪA NHẬN tầm quan trọng của việc tăng cường các mục tiêu tham vọng giai đoạn trước năm 2020 để tạo cơ sở vững chắc cho việc hợp tác sau năm 2020, đặc biệt là nhằm hạn chế chi phí và rủi ro có thể gia tăng trong các hoạt động giảm nhẹ và thích ứng dài hạn;
 
GHI NHẬN các nỗ lực hiện tại trong việc tận dụng Quỹ Khí hậu xanh nhằm huy động đóng góp tài chính dài hạn từ các nước phát triển để hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển nhất thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ và thích ứng tham vọng;
 
NHẤN MẠNH thực tế rằng chuyển giao công nghệ, tằng cường năng lực và hỗ trợ tài chính đóng vai trò cốt yếu trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển, bao gồm các quốc gia kém phát triển nhất, thực hiện Hoạt động giảm nhẹ phù hợp quốc gia (NAMA), Kế hoạch hành động thích ứng quốc gia (NAPA), Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP), cũng như Đóng góp quốc gia tự quyết định một cách hiệu quả và hiệu lực về lâu dài;
 
THỪA NHẬN vai trò quan trọng của việc quản lý rừng bền vữngtrong toàn bộ khối ASEAN đối với việc giảm thiểu suy thoái rừng và phá rừng, tăng cường khả năng hấp thụ các-bon, qua đó giảm nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu, tối thiểu hóa rủi ro thời tiết cực đoan và các thiên tai khí hậu khác, và cung cấp cơ hội sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương;
 
CÔNG NHẬN tầm quan trọng của các diễn đàn khu vực, bao gồm cả ASEAN, trong việc hỗ trợ các quốc gia hợp tác ứng phó các thách thức về biến đổi khí hậu ở địa phương, khu vực và toàn cầu;
 
CHỈ RÕ vai trò quan trọng của hợp tác toàn cầu về tăng cường năng lực trong việc thúc đẩy thực hiện Điều 6 của Công ước;
 
BÀY TỎ sự ủng hộ quá trình đàm phán và phê duyệt một thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu thuộc UNFCCC vào năm 2015, trong đó các nước phát triển đặt ra các mục tiêu và cam kết tham vọng;
 
QUA ĐÂY:
 
1. Trông đợi vào các kết quả khả quan của quá trình đàm phán tích cực từ Diễn đàn Durban về Hành động tăng cường nhằm tiến tới đẩy nhanh mức độ thực hiện các cam kết giảm nhẹ và tài chính hiện nay dưới Công ước khung trong giai đoạn trước năm 2020;
 
2. Khuyến khích các Bên chưa đệ trình Dự kiến Đóng góp quốc gia tự quyết định nhanh chóng đệ trình một cách tích cực, hiệu quả để COP-21 diễn ra thuận lợi;
 
3. Đồng ý tím kiếm các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững trong toàn khối ASEAN trong giai đoạn trước năm 2020, với quan điểm rằng đó là cách nhanh nhất và hiệu nhất để thu hẹp “mức thiếu hụt so với mục tiêu giảm phát thải tham vọng”;
 
4. Khẩn thiết đề  nghị các Bên thông qua một quyết định COP về mục tiêu trước năm 2020 nhằm tăng cường một cách hiệu quả và đầy đủ mục tiêu tham vọng về thích ứng, giảm nhẹ, tài chính, phát triển và chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực và minh bạch trong các hoạt động và hỗ trợ cho giai đoạn trước năm 2020; đặc biệt là dựa trên việc phê chuẩn Bổ sung Doha đối với Nghị định thư Kyoto trong giai đoạn cam kết thứ hai của các Bên, và kết quả của Lộ trình Bali;
 
5. Kêu gọi các Bên của UNFCCC, bao gồm các nước thành viên ASEAN, tiếp tục nỗ lực một cách hiệu quả và tin tưởng vào một thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý, toàn diện và công bằng thuộc Công ước tại COP21 diễn ra tại Paris vào tháng 12;
 
6. Thúc giục các Bên thuộc UNFCCC nhận ra tình trạng nguy cấp của các nước thành viên ASEAN do biến đổi khí hậu gây ra, qua đó bổ sung sự cấp thiết của các hoạt động tăng cường thích ứng và năng lực chống chịu khí hậu trong Thỏa thuận 2015;
 
7. Thúc giục các Bên tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ gồm nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ và tài chính để giúp cho các quốc gia đang phát triển và kém phát triển nhất thực hiện các mục tiêu tham vọng về giảm nhẹ và thích ứng trong khuôn khổ Dự kiến Đóng góp quốc gia tự quyết định;
 
8. Đề nghị hỗ trợ các quốc gia đang phát triển và kém phát triển nhất để tận dụng các cơ hội phát triển bền vững, qua đó bổ sung thêm các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng mới vào Dự kiến Đóng góp quốc gia tự quyết định vì các hành động giảm nhẹ và thích ứng có lợi ích xuyên quốc gia và đóng góp vào an ninh năng lượng, nước và lương thực, bên cạnh những lợi ích khác;
 
9. Khuyến khích các Bên thuộc UNFCCC xây dựng chiến lược thích ứng phù hợp và giải quyết các mối đe dọa đã được trình bày trong Báo cáo Nhóm công tác II về Tính tổn thương và Thích ứng trong AR5 của IPCC, đặc biệt là các nhóm có mức độ chịu ảnh hưởng và tính tổn thương cao và chịu tác động không cân xứng của biến đổi khí hậu;
 
10. Thúc giục các Bên tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các hỗ trợ bao gồm nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ và tài chính để giúp cho các quốc gia đang phát triển và kém phát triển nhất thực hiện các mục tiêu tham vọng về giảm nhẹ và thích ứng trong khuôn khổ Dự kiến Đóng góp quốc gia tự quyết định trong giai đoạn sau năm 2020;
 
11. Thúc giục các quốc gia phát triển hỗ trợ các nước thành viên ASEAN đẩy mạnh bảo tồn và quản lý bền vững đa dạng sinh học và phục hồi có tổ chức các hệ sinh thái rừng bao gồm rừng ngập mặn và rừng than bùn vì các hệ sinh thái này hết sức quan trọng đối với giảm nhẹ và thích ứng, đặc biệt là trong việc cung cấp dịch vụ sinh thái, bao gồm giảm nhẹ rủi ro thiên tai;
 
12. Thúc giục các quốc gia phát triển tăng cường đóng góp vào Quỹ Khí hậu xanh, xây dựng một lộ trình rõ ràng để đạt mức hỗ trợ 100 tỷ USD mỗi năm đến năm 2020, và tăng cường mức độ hỗ trợ tài chính sau năm 2020, với một cơ chế hỗ trợ tài chính bổ sung rõ ràng cho các nước đang phát triển. Các nguồn hỗ trợ tài chính chủ yếu là tài chính công. Khu vực tư nhân có thể hỗ trợ tài chính cho khu vực công;
 
13. Đồng ý việc thống nhất và vận hành Cơ chế Tổn thất và Thiệt hại với sự hỗ trợ của các nước phát triển là ưu tiên cấp bách đối với ASEAN, đặc biệt là áp dụng cơ chế tài chính bảo hiểm, ví dụ như bảo hiểm mùa màng;
 
14. Yêu cầu các tổ chức có liên quan trong GCF hỗ trợ tài chính cho việc thống nhất các khung thích ứng và giảm nhẹ của Quỹ, đặc biệt là liên quan đến REDD+ thông qua GCF.
 
Phê duyệt tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày…. tháng…. năm 2015
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.


Bản quyền ©2016 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

• 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

 

• Hotline: (08) 39 30 32 79 (6 lines)

 

• Fax: (08) 39 30 30 09

 

• Email: info@ThuVienPhapLuat.vn